بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین بیهوشی بیمارستان دکتر صولتی

هما نادری فر

تخصص: متخصص بیهوشی

آدرس: خ امام بیمارستان دکتر صولتی

تلفن: 32222525-044

شهرام مناف وند

تخصص: متخصص بیهوشی

آدرس: خ امام بیمارستان دکتر صولتی

تلفن: 32222525-044

پریسا ذوالفقاری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فرهاد حشمتی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

داریوش درخشانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علیرضا پسران افشار

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سارا اخوان سلامت

تخصص:

آدرس:

تلفن:

جعفر انعام زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

جمشید طاهری

تخصص:

آدرس:

تلفن: