بیمارستان دکتر صولتی

تعرفه های درمان بیمارستان دکتر صولتی

نرخ K آزاد براساس کتاب ارزش نسبی

نرخ K حرفه ای = 581.000 ریال

نرخ K حرفه ای سرپایی = 327.000 ریال

نرخ K فنی = 1.504.000 ریال

نرخ K فنی سرپایی = 940.000 ریال

نرخ K فنی کد های 8 و 9 کتاب ارزش نسبی = 902.000 ریال

نرخ K براساس تعهد بیمه پایه

نرخ K حرفه ای = 149.000 ریال

نرخ K حرفه ای سرپایی = 149.000 ریال

نرخ K فنی = 218.000 ریال

نرخ K فنی سرپایی = 235.000 ریال

تعرفه تخت های بیمارستان دکتر صولتی

تخت
تعرفه آزاد
تعهد بیمه پایه
تخت عمومی
12.880.000 ریال
2.725.000 ریال
تک تخته خصوصی
23.120.000 ریال
2.725.000 ریال
دو تخته خصوصی
36.000.000 ریال
2.725.000 ریال
تخت CCU
26.400.000 ریال
6.323.000 ریال
تخت ICU
26.400.000 ریال
6.323.000 ریال
تخت نوزاد سالم
8.960.000 ریال
1.364.000 ریال
جهت استعلام سایر هزینه های مربوط به اعمال جراحی با شماره 32222525-044 داخلی 201 تماس حاصل فرمایید