بیمارستان دکتر صولتی

پذیرش آنلاین

مراجعین محترم بیمارستان دکتر صولتی توجه داشته باشند که مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بعهده شما میباشد و پس از پذیرش آنلاین مراجعه به واحد پذیرش واقع در طبقه اول جهت تشکیل پرونده الزامی میباشد.