بیمارستان دکتر صولتی

هیئت مدیره بیمارستان دکتر صولتی

مدیر عامل

دکتر خالد محمودزاده

رئیس هیئت مدیره

دکتر ایرج برقی

عضو هیئت مدیره و رئیس بیمارستان

دکتر شهرام مناف وند

عضو هیئت مدیره

دکتر هما نادری فر

عضو هیئت مدیره

دکتر فریبا نان بخش