بیمارستان دکتر صولتی

راهنمای ترخیص بیماران

مراحل ترخیص

  • همراه گرامی، لطفاً تا اطلاع رسانی مسئول بخش مربوطه مبنی بر ترخیص بیمارتان، در بخش و در کنار بیمار خود منتظر بمانید.
  • بعد از اطلاع مسئول بخش جهت تسویه حساب به واحد «حسابداری» (واقع در طبقه اول) مراجعه نمایید.
  • پس از ارائه برگه ترخیص به بخش مربوطه و دریافت مدارک مربوط به بیمار می توانید بیمارستان را ترک فرمایید.
  • توجه: در صورت تمایل جهت دریافت صورت حساب پرونده برای ارائه به سازمان های دیگر، الزاما باید اوراق مربوطه به تأیید مدیر عامل بیمارستان ( یا مدیر داخلی یا مترون بیمارستان از طرف وی )رسیده ، سپس در واحد حسابداری ممهور گردد .

در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص مبلغ پرداختی به مسئول حسابداری  واقع در طبقه اول مراجعه نمایید.

درصورتی که از خدمات ارائه شده در این بیمارستان شکایتی دارید:

در قدم اول: به مسئول بخش یا شیفت مربوطه مراجعه کنید

      اگر مشکل برطرف نشد:

در قدم دوم:

  1. شکایت خود را در فرم مربوطه ثبت و در صندوق شکایت بیندازید.
  2. به آدرس اینترنتی زیر ایمیل بزنید.

          med@dr-soulatihosp.ir

  1. در صورت تمایل به اقدام حضوری:
  • شکایت مربوط به قسمت های اداری توسط مدیر داخلی بیمارستان رسیدگی می گردد.
  • شکایت مربوط به قسمت های بالینی توسط سوپروایزر وقت در دفتر پرستاری رسیدگی می گردد.