بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین داخلی قلب و عروق بیمارستان دکتر صولتی

حسن سقط فروش

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مهدی رادور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

بهزاد حشمتی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رسول عباس قلی زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

لیلا تقی پور ثانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

برمک سپهری

تخصص:

آدرس:

تلفن: