بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین داخلی عفونی بیمارستان دکتر صولتی

علی صادقی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رضا صادقی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فرشید فیاض جهانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علی اصغر سودی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مجید سیستانی زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن: