بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین داخلی مغز و اعصاب بیمارستان دکتر صولتی

عسگر انتظاری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حمید غنی زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سمیه حسنی کیا

تخصص:

آدرس:

تلفن:

شاهین مهین

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمدرضا اللهیاری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

بیژن حشمتی

تخصص:

آدرس:

تلفن: