بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین جراحی مغز و اعصاب بیمارستان دکتر صولتی

بهرام نصیری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حمید جنگی اقدم

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محسن صادقی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمدرضا راثی پور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رضا حامد غلامشاهی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

چیا پروتی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علی اصغر شمس

تخصص:

آدرس:

تلفن: