بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین چشم بیمارستان دکتر صولتی

غلامرضا محمدزاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

بهروز نصیری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

احد بقال صدریفروش

تخصص:

آدرس:

تلفن:

کریم خدایی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمد محمدزاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سید محمدحسین محمودی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

پرویز نوری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

عابد فتاحی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمدرضا موسوی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

نورالدین شریفی

تخصص:

آدرس:

تلفن: