بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین ارتوپدی بیمارستان دکتر صولتی

خالد محمودزاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حمیدرضا صراف زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سهیل همدانچی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمد هروی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فردین میرزاطلوعی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علیرضا فتورچی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فرناز جوادی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فریدون معصومی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

میکاییل تفکیکی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

عباس مهدی لو

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مهرداد ذوالفقاری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حسن امامی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مهدی کوشک زری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محسن مهدی زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

پیمان ظفردوست

تخصص:

آدرس:

تلفن: