بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین گوش حلق بینی بیمارستان دکتر صولتی

رضا افراسیابی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

احمد پرورش

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سیامک خوبهی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

کامران آبدار

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمدباقر علیپور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حسن لطیفی

تخصص:

آدرس:

تلفن: