بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین اورولوژی بیمارستان دکتر صولتی

بهمن فرشید

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سعید صمدزاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمدرضا محمدی فلاح

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مهرداد تهامی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مژگان اللهیاری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رامین حکیم زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سوسن جعفری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علی اکبر قنبرپور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

علی غفاری مقدم

تخصص:

آدرس:

تلفن:

محمد میرزازاد

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مصطفی کمالی اقدم

تخصص:

آدرس:

تلفن:

بهمن شیخ امیرانلو

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رقیه دنیوی

تخصص:

آدرس:

تلفن: